Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

कोठा नं class="np"8
सम्पर्क नं

नेपालको संविधान २०७२¸ नेपाल नागरिकता ऐन २०६३¸ नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ मा भएको व्यवस्था वमोजिम प्राप्त अधिकार क्षेत्र भित्र रही जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता जारी हुन्छ । कसैले झूठो विवरण वा बयान दिई नागरिकता सम्बन्धी कसूर गरे गराएमा दण्ड सजाय हुन्छ ।

सम्बद्ध अंगिकृत नागरिकताका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमा गरिने सिफारिस र अन्य व्यवस्थापकीय कार्यविधीका बारेमा सो कानूनहरुको विस्तृत अध्ययन गरी स्पष्ट हुन सबैमा अनुरोध छ ।


प्रमुख सेवाहरु

नेपालको संविधान २०७२¸ नेपाल नागरिकता ऐन २०६३¸ नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ मा भएको व्यवस्था वमोजिम प्राप्त अधिकार क्षेत्र भित्र रही जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता जारी हुन्छ । कसैले झूठो विवरण वा बयान दिई नागरिकता सम्बन्धी कसूर गरे गराएमा दण्ड सजाय हुन्छ ।

सम्बद्ध अंगिकृत नागरिकताका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमा गरिने सिफारिस र अन्य व्यवस्थापकीय कार्यविधीका बारेमा सो कानूनहरुको विस्तृत अध्ययन गरी स्पष्ट हुन सबैमा अनुरोध छ ।


अन्य जानकारी

नेपालको संविधान २०७२¸ नेपाल नागरिकता ऐन २०६३¸ नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ मा भएको व्यवस्था वमोजिम प्राप्त अधिकार क्षेत्र भित्र रही जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता जारी हुन्छ । कसैले झूठो विवरण वा बयान दिई नागरिकता सम्बन्धी कसूर गरे गराएमा दण्ड सजाय हुन्छ ।

सम्बद्ध अंगिकृत नागरिकताका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमा गरिने सिफारिस र अन्य व्यवस्थापकीय कार्यविधीका बारेमा सो कानूनहरुको विस्तृत अध्ययन गरी स्पष्ट हुन सबैमा अनुरोध छ ।कर्मचारी विवरण