Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची


शाखागत कार्य विवरण

क. स्थानीय प्रशासन शाखा

 1. संस्था दर्ता र नविकरणका लागि प्राप्त निवेदन र संलग्न कागजातहरूको रूजु/जाँच गर्ने,
 2. प्रहरी प्रतिवेदनको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाउने ।
 3. कागजात पुगेको अवस्थामा प्रक्रिया पुर्‍याई पेश गर्ने ।
 4. फरक नामथर र जन्म मिति प्रमाणित गर्नको लागि पेश हुने निवेदन र संलगन कागजात जाँच/रूजु गर्ने ।
 5. थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा सर्जमिनका लागि पठाउने ।
 6. चालचलन प्रमाणित गर्नका लागि प्रहरीबाट बुझ्ने ।
 7. स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा दलित/जनजाती र अन्य विषय प्रमाणित/सिफारिस गर्ने ।
 8. कार्यालयबाट हुने पत्राचार सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने ।
 9. कार्यालय प्रमुख/सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठकको व्यवस्थापन गर्ने ।
 10. हाजिरी/काज/विदा तथा अभिलेख सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 11. पालो पहरा, कार्यालय हातामा सरसफाईको व्यवस्था मिलाउने ।
 12. गुनासो पेटिका सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 13. दर्ता चलानी सम्बन्धी कार्य ।
 14. पेन्सन सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 15. तोकिए बमोजिम कर्मचारी खटनपटन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 16. साप्ताहिक/मासिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
 17. शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 18. स्थानीय प्रशासन शाखासँग सम्बन्धित अभिलेखहरू सुरक्षित साथ राख्‍ने ।
 19. तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

ख. नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा

 1. नागरिकता प्रमाणपत्रको लागि पेश हुन आएका कागजातहरूको जाँच/रूजु गर्ने ।
 2. सनाखतका लागि आएका व्यक्तिहरूको नागरिकताको अभिलेख भिडाई सनाखत गराई पेश गर्ने ।
 3. स्वृति पश्‍चात नागरिकता प्रमाणपत्रको कम्प्युटर प्रविष्टि गरी प्रिन्ट गर्ने र रजिस्टरमा अभिलेख जनाई सहिछापको लागि पेश गर्ने ।
 4. होलोग्राम, खाली नागरिकता कार्ड, अभिलेख रजिस्टर, अनुसूची फारामहरू सुरक्षित साथ राख्‍ने ।
 5. प्रतिलिपी नागरिकता माग गरी आएमा अभिलेख भएको अवस्थामा अभिलेख भिडान गर्ने, पेश गर्ने,  स्वीकृति पश्‍चात रजिस्टरमा अभिलेख जनाई प्रतिलिपी नागरिकता उपलब्ध गराउने ।
 6. अभिलेख नभएको अवस्थामा प्रतिलिपी नागरिकता जारी गर्दा नयाँ नागरिकता जारी गर्ने सबै प्रक्रिया पुर्‍याई अभिलेख खडा गरी प्रतिलिपी नागरिकता उपलब्ध गराउने ।
 7. नागरिकताको मासिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
 8. तोकिएको बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी नाबालक परिचय पत्र तयार गरी पेश गर्ने ।
 9. अन्य जिल्लाबाट नागरिकता सम्बन्धी अभिलेख माग भई आएमा अभिलेख भिडाई पठाउने ।
 10. नागरिकता सम्बन्धी अन्य सबै कार्यहरू गर्ने ।

ग. आर्थिक प्रशासन शाखा

 1. गृह मन्त्रालय वा अन्य मन्त्रालयबाट प्राप्त अख्तियारी आम्दानी बाध्ने ।
 2. विभिन्न खर्च शीर्षकहरूमा खर्च गर्नको लागि गोश्वारा भौचर तयार गर्ने ।
 3. गोश्‍वारा भौचर अनुसार भुक्तानी आदेश तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने ।
 4. स्वीकृत भुक्तानी आदेश को.ले.नि.का. पठाई निकाशा लिने र खर्च गर्ने ।
 5. राजश्व रकम दैनिक रूपमा राजश्व खातामा जम्मा गर्ने, फाँटवारी तयार गरी प्रतिवेदन गर्ने ।
 6. कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको धरौटी रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्ने, नियमानुसार फिर्ता गर्ने, सदर स्याहा गर्ने र फाँटवारी तयार गरी प्रतिवेदन गर्ने ।
 7. विभिन्न शीर्षकमा ख.६ खातामा जम्मा भएको रकम सोही  अनुरूप खर्च गरी लेखाङ्कन गर्ने, फाँटवारी तयार गरी प्रतिवेदन गर्ने ।
 8. मासिक प्रतिवेदन तयार गरी को.ले.नि.का. र तालुक मन्त्रालयमा पठाउने ।
 9. आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित श्रेस्ता सुरक्षित साथ राख्‍ने ।
 10. को.ले.नि.का. बाट आ.ले.प. गराउने र म.ले.प. बाट खटि आएको टोली समक्ष ले.प. गराउने ।
 11. आ.ले.प. र म.ले.प. बाट बेरूजु देखिन आएमा संपरिक्षण गराउने र फर्छ्यौट गराउने ।

घ. राहदानी शाखा

 1. राहदानी बनाउनको लागि पेश गरेका फारामहरू जाँच/रूजु गर्ने ।
 2. प्रक्रिया पुर्‍याई राहदानी विभागमा पठाउने ।
 3. द्रुत सिफारिसको लागि पेश हुने फाराम रूजु गरी राहदानी विभागमा सिफारिस गर्ने ।
 4. जिल्लाबाटै राहदानी लिनेको हकमा नियमानुसार राजश्‍व बुझ्ने र दैनिक रूपमा बैङ्क दाखिला गर्ने ।
 5. विभागबाट तयार भई आएका राहदानी सुरक्षित रूपमा राखी र सम्बन्धित व्यक्तिलाई वितरण गर्ने ।
 6. राहदानीको फाराम संकलन केन्द्रमा पुर्‍याउने र तयारी राहदानी कार्यालयमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने ।
 7. मासिक प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने ।
 8. राहदानीसँग सम्बन्धित अन्य सबै कार्य गर्ने ।

ङ. जिन्सी शाखा

 1. कार्यालयमा आवश्यक पर्ने सामानहरूको खरिद आदेश स्वीकृत गराई खरिद गर्ने ।
 2. खरिद भएका सामानहरूको बिल संलग्न राखी दाखिला रिपोर्ट बनाई जिन्सी खातामा आम्दानी बाध्ने ।
 3. जिन्सी खाता नं. ५२ र ४७ अद्यावधिक गर्ने ।
 4. कार्यालयमा रहेका प्रयोगमा ल्याउन नसकिने पुराना र जीर्ण जिन्सी सामानहरूको लगत तयार गरी लिलाम सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 5. आर्थिक वर्षको अन्तिममा जिन्सी निरीक्षण गराउने ।
 6. जिन्सी सामानहरू भण्डारणमा सुरक्षित साथ राख्‍ने ।
 7. कार्यालयका प्रत्येका कोठामा बिन कार्ड तयार गरी राख्‍ने ।

च. मुद्दा तथा ठाडो उजुरी शाखा

 1. जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दाहरूको पक्राउ पुर्जी अनुमती/स्वीकृति, म्याद थप, थुनछेक आदेशका लागि पेश गर्ने ।
 2. जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्ने ।
 3. फैसला बमोजिम  प्रतिवादीहरूबाट जरिवाना असुर उपर गर्ने । त्यसको लगत कसी कानून बमोजिम असुलीको लागि लेखी पठाउने र जरिवाना असुली गरि राजश्‍वमा जम्मा गर्ने ।
 4. फैसला बमोजिम प्रतिवादीहरूले राखेको धरौटी रकमबाट जरिवाना रकम कट्टा गरी बाँकी रहन गएको रकम नियमानुसार प्रतिवादीलाई फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउने ।
 5. फैसलामा उपचार खर्च दिलाई भराई दिने निर्णय भएमा धरौटी रकमबाट पीडितले निवेदन उपचार खर्च  पाउँ भनी निवेदन दिएमा नियमानुसार उपलब्ध गराउने ।
 6. विभिन्न विषयमा सेवा ग्राहीबाट प्राप्त गुनासो, निवेदन र उजुरीको सम्बन्धमा सरोकारवालावीच छलफल गराई समस्या समाधान गर्ने/गराउने ।
 7. कार्यालयमा प्राप्त गुनासो, निवेदन र उजुरीको प्रकृति हेरी आवश्यक कार्यार्थ जिल्ला प्रहरी कार्यालय/स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पठाउने ।
 8. अख्तियार दुरूपयोगसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार तथा अनियमितता सम्बन्धी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मार्फत वा कुनै व्यक्ति वा संस्था वा वेनामी उजुरी निवेदन उपर आवश्यक अनुसन्धान तथा छानविन गर्ने/गराउने ।
 9. अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धी गुनासो, निवेदन र उजुरीको आवश्यक छानविन तथा अनुसन्धान गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
 10. प्रतिवेदन सम्बन्धमा निर्णय/आदेश अनुसार सम्बन्धित निकायमा पठाउने वा कारवाही गर्ने ।
 11. मुद्दासँग सम्बन्धित अभिलेख सुरक्षित साथ राख्‍ने ।
 12. मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य सबै कार्यहरू गर्ने ।

छ. गुनासो सुनुवाई तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा

 1. प्राकृतिक विपद्‍बाट पीडित परिवारको निवेदन, निवेदनसँग संलग्न सक्कल प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का र स्थानीय तहको सिफारिस तोकादेशको लागि पेश गर्ने ।
 2. तोकादेश अनुसार लेखासँग समन्वय गरी राहत उपलब्ध गराउने ।
 3. उपलब्ध गराईएको राहतको अभिलेख राख्‍ने ।
 4. प्रगती प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
 5. विपद् पीडित परिवारलाई सहुलियत दरको काठ उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि डिभिजन वन कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने ।
 6. उद्धार तथा प्रतिकार्यको लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
 7. जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक राख्‍ने व्यवस्था मिलाउने ।
 8. बैठकबाट पारित निर्णय कार्यान्वयको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।
 9. बिपद् व्यवस्थापनको लागि सुरक्षा निकायमा QRT/RRT व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने ।
 10. विपद् व्यवस्थापनमा Focal Person को कार्य गर्ने ।

ज. सहायता कक्ष

 1. जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवाको विवरण तयार गर्ने ।
 2. सेवाग्राहीलाई सेवाको सम्बन्धमा सल्लाह एवं परामर्श प्रदान गर्ने ।
 3. निरक्षर सेवाग्राहीलाई निवेदन लेखन लगायतका कार्यमा सहयोग गर्ने ।
 4. अशक्त, बृद्ध एवं शारीरिक रूपमा फरक क्षमता भएका सेवाग्राहीलाई सरल सहज र शिघ्र सेवा प्रदान गर्न सहयोग गर्ने ।
 5. सेवाग्राहीले कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने विभिन्न प्रकृतिका निवेदनको ढाँचा तयार गरी उपलब्ध गराउने । 
 6. सहायता कक्षबाट सम्पादन हुने सबै कार्यको अभिलेख राख्‍ने ।
 7. मासिक प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

झ. दर्ता चलानी

 1. कार्यालय, व्यक्ति तथा हुलाकद्वारा प्राप्त हुन आएका चिट्ठी-पत्रहरू बुझी तोकाआदेशका लागि पेश गर्ने ।
 2. तोकादेश भई आएपछि चिट्ठी-पत्रहरू दर्ता गरी सम्बन्धित फाँट/कर्मचारीलाई बुझाउने ।
 3. कार्यालयबाट अन्यत्र पठाउने चिट्ठी पत्रहरू चलानी गरी कार्यालयको छाप तथा सही गर्ने अधिकारीको छाप लगाई खामबन्दी गरी हुलाक दाखिला गर्ने/बुझाउने र सो को अभिलेख राख्‍ने ।
 4. चिट्ठी-पत्रहरू पठाएका/बुझाएका रसिद भरपाईहरू सुरक्षित राख्‍ने ।