Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 1. संस्था दर्ता र नविकरणका लागि प्राप्त निवेदन र संलग्न कागजातहरूको रूजु/जाँच गर्ने,
 2. प्रहरी प्रतिवेदनको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाउने ।
 3. कागजात पुगेको अवस्थामा प्रक्रिया पुर्‍याई पेश गर्ने ।
 4. फरक नामथर र जन्म मिति प्रमाणित गर्नको लागि पेश हुने निवेदन र संलगन कागजात जाँच/रूजु गर्ने ।
 5. थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा सर्जमिनका लागि पठाउने ।
 6. चालचलन प्रमाणित गर्नका लागि प्रहरीबाट बुझ्ने ।
 7. स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा दलित/जनजाती र अन्य विषय प्रमाणित/सिफारिस गर्ने ।
 8. कार्यालयबाट हुने पत्राचार सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने ।
 9. कार्यालय प्रमुख/सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठकको व्यवस्थापन गर्ने ।
 10. हाजिरी/काज/विदा तथा अभिलेख सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 11. पालो पहरा, कार्यालय हातामा सरसफाईको व्यवस्था मिलाउने ।
 12. गुनासो पेटिका सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 13. दर्ता चलानी सम्बन्धी कार्य ।
 14. पेन्सन सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 15. तोकिए बमोजिम कर्मचारी खटनपटन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 16. साप्ताहिक/मासिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
 17. शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 18. स्थानीय प्रशासन शाखासँग सम्बन्धित अभिलेखहरू सुरक्षित साथ राख्‍ने ।
 19. तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने ।