Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

हेल्प डेक्स सञ्चालन गरिएको

4 महिना अगाडी

2075-09-24


निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखाको च.नं. ११२४ मिति २०७५।९।२३ को पत्रानुसार कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ बमोजिम कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित कार्य गर्न मिति २०७५।०९।२४ मा यस कार्यालयमा हेल्प डेक्स स्थापना गरी हेल्प डेक्स सञ्चालन कार्यदेश (TOR) बमोजिम कार्य सुरु भएको साथै हेल्प डेक्स संयोजकको नाम, पद र सम्पर्क नं. तपशिलमा उल्लेख गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

तपशिल:

संयोजक: जगदिश्‍वर पाण्डे

पद : सहायक कम्प्युटर अपरेटर

सम्पर्क नं. : ९८४७१६०३०७

ईमेल : live.jagdish@gmail.com