Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

नागरिकताको लागि पेश गर्नुपर्ने कागजातहरुको विवरण

2 महिना अगाडी

2075-09-24


क्र.स.

नागरिकताको किसिम

आवश्यक कागजातहरु

वंशज

 • वडा अध्यक्षबाट फोटो समेत प्रमाणित गरि सिफारिस गरिएको अनुसूची - १ फाराम
 • जन्म मिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र / जन्म दर्ता ।
 • बंशज खुल्ने वा बाबु आमा दाजु भाई मध्ये कसैको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाप्रति ।
 • हालसालै खिचिएको २.५´३cm साइजको फोटो २ प्रति ।
 • नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाप्रति सहित सनाखत गर्ने ब्यत्ति ।
 • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नागिरकता तथा माइती तर्फको वंशज खुल्ने अभिभावकको नागरिकता ।
 • बसाइ सरी आएका हकमा बसाइ सराइको प्रमाणपत्र र जग्गाधनि प्रमाण पूर्जा ।
 • कर्मचारी परिवारको हकमा सम्वन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र र कर्मचारी परिचय पत्र छायाप्रति समेत । 
 • विदेशमा जन्मेकाको हकमा सो को प्रमाणपत्र ।
 • प्रमाणिकरण गर्न आवश्यक परेमा स्थानीय तह र प्रहरी समेतको सर्जमिन मुचुल्का ।

 

वैवाहिक अंगिकृत

 • वडा अध्यक्षबाट फोटो समेत प्रमाणित गरि सिफारिस गरिएको अनुसूची - ७ फाराम
 • विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र सपथ पत्र ।
 • हालसालै खिचिएको २.५´३cm साइजको फोटो २ प्रति ।
 • जन्म मिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र / जन्म दर्ता
 • सम्वन्धित देशको पहिचान खुल्ने निस्सा र नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण ।
 • सनाखत गर्ने पति र निजको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र । 
 • प्रमाणिकरण गर्न आवश्यक परेमा स्थानीय तह र प्रहरी समेतको सर्जमिन मुचुल्का।

 

प्रतिलिपि

 • वडा अध्यक्षबाट फोटो समेत प्रमाणित गरि सिफारिस गरिएको प्रतिलिपि फाराम
 • हालसालै खिचिएको २.५´३cm साइजको फोटो २ प्रति ।
 • सनाखत गर्नु पर्ने अवस्थामा सनाखत गर्ने ब्यत्ति र निजको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ।
 • पतिको नामथर र ठेगाना कायम गरी प्रतिलिपी लिनु पर्दा सकलै ना‌.प्र.प.,  विवाह दर्ता पतिको ना‌.प्र.प. को छायाप्रति र सनाखत अन्य जिल्लाबाट विवाह गरी आएको हकमा उत्त जिल्लाबाट नागरिकता लिए नलिएको अभिलेख, बसाइ सराइको प्रमाणपत्र र साविक जिल्लाको अभिलेख ।
 • संशोधन सहित प्रतिलिपी जारी गर्न पर्दा संशोधनका लागि आवश्यक प्रमाणहरु संलग्न हुनु पर्ने ।
 • प्रमाणिकरण गर्न आवश्यक परेमा स्थानीय तह र प्रहरी समेतको सर्जमिन मुचुल्का ।