Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

व‌ंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र

कागजातहरु

  • वडा अध्यक्षबाट फोटो समेत प्रमाणित गरि सिफारिस गरिएको अनुसूची - १ फाराम
  • जन्म मिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र / जन्म दर्ता ।
  • बंशज खुल्ने वा बाबु आमा दाजु भाई मध्ये कसैको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाप्रति ।
  • हालसालै खिचिएको २.५´३cm साइजको फोटो २ प्रति ।
  • नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाप्रति सहित सनाखत गर्ने ब्यत्ति ।
  • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नागिरकता तथा माइती तर्फको वंशज खुल्ने अभिभावकको नागरिकता ।
  • बसाइ सरी आएका हकमा बसाइ सराइको प्रमाणपत्र र जग्गाधनि प्रमाण पूर्जा ।
  • कर्मचारी परिवारको हकमा सम्वन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र र कर्मचारी परिचय पत्र छायाप्रति समेत । 
  • विदेशमा जन्मेकाको हकमा सो को प्रमाणपत्र ।
  • प्रमाणिकरण गर्न आवश्यक परेमा स्थानीय तह र प्रहरी समेतको सर्जमिन मुचुल्का ।


सुल्क

निशुल्कप्रक्रियाहरु

अनुसूची-१ फारममा रु. १० को हुलाक टिकट टासँ गरी नागरिकता शाखा कोठा नं. ८ मा पेश गर्नुपर्ने

 

 लाग्ने समय

सोही दिन