Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

कर्मचारीको नाताले नागिरकता प्रमाण पत्र

कागजातहरु

प्रमाणित अनुसूचि,बुवाआमा¸पतिके नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकापी¸ विवाहदर्ता¸बहाल रहेकको कार्यालयको सिफारिस¸सम्वन्धित कर्मचारीको सनाखत ।सुल्क

निवेदनमा रु.१० को हुलाक टिकटप्रक्रियाहरुलाग्ने समय

सोही दिन