Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

व‌ंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

निशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी कृष्ण प्रसाद आचार्य
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रेमलाल लामिछाने, बिष्णुराज बेल्बासे, विक्रम थापा
  • वडा अध्यक्षबाट फोटो समेत प्रमाणित गरि सिफारिस गरिएको अनुसूची - १ फाराम
  • जन्म मिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र / जन्म दर्ता ।
  • बंशज खुल्ने वा बाबु आमा दाजु भाई मध्ये कसैको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाप्रति ।
  • हालसालै खिचिएको २.५´३cm साइजको फोटो २ प्रति ।
  • नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाप्रति सहित सनाखत गर्ने ब्यत्ति ।
  • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नागिरकता तथा माइती तर्फको वंशज खुल्ने अभिभावकको नागरिकता ।
  • बसाइ सरी आएका हकमा बसाइ सराइको प्रमाणपत्र र जग्गाधनि प्रमाण पूर्जा ।
  • कर्मचारी परिवारको हकमा सम्वन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र र कर्मचारी परिचय पत्र छायाप्रति समेत । 
  • विदेशमा जन्मेकाको हकमा सो को प्रमाणपत्र ।
  • प्रमाणिकरण गर्न आवश्यक परेमा स्थानीय तह र प्रहरी समेतको सर्जमिन मुचुल्का ।

अनुसूची-१ फारममा रु. १० को हुलाक टिकट टासँ गरी नागरिकता शाखा कोठा नं. ८ मा पेश गर्नुपर्ने

 

 

2

कर्मचारीको नाताले नागिरकता प्रमाण पत्र

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

निवेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी प्रेमलाल लामिछाने, बिष्णुराज बेल्बासे, विक्रम थापा, कृष्ण प्रसाद आचार्य
गुनासो सुन्ने कर्मचारी बिष्णुराज बेल्बासे

प्रमाणित अनुसूचि,बुवाआमा¸पतिके नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकापी¸ विवाहदर्ता¸बहाल रहेकको कार्यालयको सिफारिस¸सम्वन्धित कर्मचारीको सनाखत ।