Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र

नागरिक वडापत्रको प्रकार
सि.नं. सेवाको विवरण कागजातहरु प्रक्रियाहरु
1

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वंशज

लाग्ने समय

प्रक्रिया पुगेको भए पेश भएकै दिन

शुल्क

निःशुल्क
 

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा तेज प्रसाद दमासे - नागरिकता तथा प्रतिलिपी (कोठा नं - 8)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कमलराज ढकाल

फोटो समेत प्रमाणित गरिएको सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस भएको अनुसूची-१ ।
जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र ।
बाबु वा वंशज खुल्ने आमा, दाजुभाई मध्येको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ।
हाससालै खिचिएको मुखाकृति एवं दुवै कान देखिने (२.५x३ से.मि. साईजको फोटो) २ प्रति फोटो ।
नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाँप्रति सहित सनाखत गर्ने व्यक्तिको उपस्थिति ।
विवाहित महिलाको हकमा विवाहदर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा माईती तर्फको वंशज खुल्ने अभिभावकको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ।
बसाईसरी आएको हकमा बसाई-सराई (आएको र गएको) को प्रमाणपत्र र अन्य जिल्लाबाट यस जिल्लामा बसाईसरी आउनेको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय/ईलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको अभिलेख ।
कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र र कर्मचारी परिचयपत्र । विदेशमा जन्म भएको हकमा सोको प्रमाणपत्र ।
प्रमाणिकरण गर्न आवश्यक देखिएकोमा स्थानीय तह तथा प्रहरीको स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का ।

कोठा नं. ८

2

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र (वैवाहिक अंगिकृत)

लाग्ने समय

प्रक्रिया पुगेको भए पेश भएकै दिन

शुल्क

निशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा तेज प्रसाद दमासे - नागरिकता तथा प्रतिलिपी (कोठा नं - 8)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कमलराज ढकाल

फोटो समेत प्रमाणित गरिएको सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस भएको अनुसूची-७ फाराम ।
पतिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र ।
विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र । विदेशी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको हकमा त्याग गर्न नेपाल स्थित दुतावासबाट सम्बन्धित देशमा पठाईएको पत्रको बोधार्थ प्रति ।
हुलाकबाट पत्र रजिष्ट्री गरी पठाईएको रसिद ।
हाससालै खिचिएको मुखाकृति एवं दुवै कान देखिने (२.५x३ से.मि. साईजको फोटो) २ प्रति फोटो ।

कोठा नं. ८

3

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र (प्रतिलिपी)

लाग्ने समय

प्रक्रिया पुगेको भए पेश भएकै दिन

शुल्क

निशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा तेज प्रसाद दमासे - नागरिकता तथा प्रतिलिपी (कोठा नं - 8)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कमलराज ढकाल

फोटो समेत प्रमाणित गरिएको सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस भएको प्रतिलिपी फाराम ।
हाससालै खिचिएको मुखाकृति एवं दुवै कान देखिने (२.५x३ से.मि. साईजको फोटो) २ प्रति फोटो ।
कर्मचारी परिवारको हकमा कार्यरत कार्यालयको सिफारिस पत्र, कर्मचारी परिचय पत्र ।

कोठा नं. ८

4

नाबालक परिचय पत्र

लाग्ने समय

प्रक्रिया पुगेको भए पेश भएकै दिन

शुल्क

निशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा तेज प्रसाद दमासे - नागरिकता तथा प्रतिलिपी (कोठा नं - 8)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कमलराज ढकाल

फोटो समेत प्रमाणित गरिएको सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस ।
बाबुआमाको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ।
जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र ।
संरक्षकको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ।
हाससालै खिचिएको मुखाकृति एवं दुवै कान देखिने (२.५x३ से.मि. साईजको फोटो) २ प्रति फोटो ।

कोठा नं. ८

5

E-passport/राहदानी नयाँ MRP

लाग्ने समय

प्रक्रिया पुगेको भए पेश भएकै दिन

शुल्क

रु. ५०००/-

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राहदानी शाखा (कोठा नं - 12)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कमलराज ढकाल
विद्य‌ुतिय राहदानी नयाँको लागि 


राहदानी विभागबाट तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विवरण भरिएको Onlile फारम ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा नाबालक परिचयपत्र ।
विवाहिता महिलाको हकमा माईति तर्फको नागरिकताको प्रमाणपत्र भएमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकता ।


राहदानी नयाँको लागि


राहदानी विभागबाट तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विवरण भरिएको फारम २ प्रति।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा नाबालक परिचयपत्र ।
हालसालै खिचेको (35mmx45mm) फोटो ४ प्रति ।
विवाहिता महिलाको हकमा माईति तर्फको नागरिकताको प्रमाणपत्र भएमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकता ।

कोठा नं. ११

6

MRP राहदानी हराएको/नविकरण

लाग्ने समय

प्रक्रिया पुगेको भए पेश भएकै दिन

शुल्क

नविकरणको लागि रु. ५०००/-

पुरानो राहदानी च्यातिएको, केरमेट गरिएको, कुनै तरिकाले बिगारेको, ट्राभल्स डकुमेन्टबाट फिर्ता आएको, हराएको वा ड्यामेज भएको हकमा रु. १०,०००/- (पुरानो राहदानी सहित)

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राहदानी शाखा (कोठा नं - 12)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कमलराज ढकाल

राहदानी विभागबाट तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विवरण भरिएको राहदानी फारम २ प्रति ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा नाबालक परिचयपत्र ।
हालसालै खिचेको (35mmx45mm) फोटो ४ प्रति ।
सक्कलै रादानी ।
विवाहिता महिलाको हकमा माईति तर्फको नागरिकताको प्रमाणपत्र भएमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकता ।

कोठा नं. ११

7

द्रुत MRP राहदानी सिफारिस

लाग्ने समय

प्रक्रिया पुगेको भए पेश भएकै दिन

शुल्क

निशुल्क
 

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राहदानी शाखा (कोठा नं - 12)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कमलराज ढकाल

राहदानी विभागबाट तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विवरण भरिएको राहदानी फारम २ प्रति ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा नाबालक परिचयपत्र ।
हालसालै खिचेको (35mmx45mm) फोटो ४ प्रति ।
विवाहिता महिलाको हकमा माईति तर्फको नागरिकताको प्रमाणपत्र भएमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकता ।

कोठा नं. १२

8

संस्था दर्ता

लाग्ने समय

पेश भएकै दिनदेखि प्रक्रिया सुरु भई प्रक्रिया पुगेको दिन ।

शुल्क

रु. १०००/-

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा जिवानन्द ढुङ्गाना - स्थानीय प्रशासन तथा शा.सु. शाखा (कोठा नं - 13)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कमलराज ढकाल

साधारण भेलाबाट पारित भएको कार्य समितिको संस्थादर्ता सम्बन्धि निर्णय ।
तदर्थ कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको फोटोसहितको वैयक्तिक विवरण ।
सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पत्र ।
कार्यसमितिका सदस्यहरुले सहिछाप गरेको विधान ३ प्रति ।
तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरुको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाँप्रति ।
कार्यसमितिका सदस्यहरुको चालचलन सम्बन्धमा प्रहरी प्रतिवेदन ।

कोठा नं. १०

9

संस्था नविकरण

लाग्ने समय

पेश भएकै दिन

शुल्क

आश्विन मसान्त सम्म रु. ५००/- त्यसपछि रु. १०००/-

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा जिवानन्द ढुङ्गाना - स्थानीय प्रशासन तथा शा.सु. शाखा (कोठा नं - 13)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कमलराज ढकाल

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २ प्रति ।
गैर सरकारी संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन ।
सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस ।
नविकरण सम्बन्धि कार्यसमितिको निर्णय ।
कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
वैदेशिक सहयोग भए समाज कल्याण परिषद्को सिफारिस पत्र ।

कोठा नं. १०

10

संस्था शाखा विस्तार

लाग्ने समय

पेश भएकै दिन

शुल्क

नि:शुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा जिवानन्द ढुङ्गाना - स्थानीय प्रशासन तथा शा.सु. शाखा (कोठा नं - 13)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कमलराज ढकाल

केन्द्रिय संस्थाको विधानको प्रतिलिपी ।
केन्द्रिय संस्थाको शाखा विस्तार गर्ने सम्बन्धि निर्णय ।
केन्द्रिय संस्थाको शाखा विस्तारको लागि लेखेको पत्र ।
जिल्ला स्तरीय कार्य समितिको गठन गरेको र शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धि निर्णय ।
कार्य समितिका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपी/ नागरिकता बाहिरी जिल्लाको भए बसाईसराई/ विवाह दर्ताको प्रतिलिपी ।
सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस ।
शाखा विस्तार गरिदिने व्यहोराको निवेदन ।
केन्द्रिय संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
केन्द्रिय संस्थाको स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

कोठा नं. १०

11

संस्थाको विधान संशोधन

लाग्ने समय

पेश भएकै दिन

शुल्क

निशुल्क
 

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा जिवानन्द ढुङ्गाना - स्थानीय प्रशासन तथा शा.सु. शाखा (कोठा नं - 13)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कमलराज ढकाल

विधानको फोटोकपी ।
संशोधित विधानको ३ प्रति । 
संस्था दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी ।
साधारण सभाबाट दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको विधान संशोधन सम्बन्धि निर्णयको फोटोकपी ।
संशोधन गर्नुपर्ने दफा उल्लेख भएको संस्थाको पत्र ।

कोठा नं. १०

12

हातहतियार नामसारी

लाग्ने समय

कागजातहरु पुरा भए पेश भएकै दिन

शुल्क

रु. १०००/-

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा जिवानन्द ढुङ्गाना - स्थानीय प्रशासन तथा शा.सु. शाखा (कोठा नं - 13)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कमलराज ढकाल

हातहतियार तथा खरखजाना ऐनको अनुसूची १ (क) र (ख) बमोजिम भरिएको फाराम ।
हकदार खुल्ने कागज ।
हातहतियार खरखजानाको अनुमतिपत्र ।
सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाँप्रति ।

कोठा नं. १०

13

हातहतियार नविकरण

लाग्ने समय

कागजातहरु पुरा भए पेश भएकै दिन

शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा जिवानन्द ढुङ्गाना - स्थानीय प्रशासन तथा शा.सु. शाखा (कोठा नं - 13)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कमलराज ढकाल

नविकरणका लागि लेखिएको सक्कलै निवेदन वा पत्र ।
लाइसेन्सका लागि निवेदन ।
लाइसेन्स बुक र हतियार साथमा लिई आउनुपर्नेछ ।

कोठा नं. १०

14

मुद्दा थुनछेक आदेश

लाग्ने समय

अभियोग पेश भएकै दिन इजलास बसे सोहि दिन वा इजलास बसेको दिन

शुल्क

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोके बमोजिम

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा Pomnarayan Kunwar - मुद्दा तथा ठाडो उजुरी शाखा (कोठा नं - 5)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कमलराज ढकाल
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग लगाई पेश गरेको मुद्दाको सक्कलै मिसिल र प्रतिवादी समेत ।

कोठा नं. ५

15

विपद् सम्बन्धि राहत वितरण

लाग्ने समय

कागजात पेश भएको १ दिन पछि

शुल्क

नि:शुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा Pomnarayan Kunwar - गुनासो सुनुवाई तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा (कोठा नं - 5)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कमलराज ढकाल

सम्बन्धितको निवेदन ।
स्थानीय तहको सिफारिस ।
प्रहरी प्रतिवेदन/मुचुल्का ।
परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र ।
बैंक खाता नम्बर ।

कोठा नं. ५

16

आर्थिक प्रशासन शाखा

लाग्ने समय
शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा ओम प्रकाश श्रेष्ठ - आर्थिक प्रशासन शाखा (कोठा नं - 6)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कमलराज ढकाल
१. धरौटी फिर्ता


निवेेदन
धरौटी जम्मा गरेको सक्कल रसिद
मुद्दा फाँटको सिफारिस
फैसलाको फोटोकपी
नागरिकताको फोटोकपी


२. वैदेशिक रोजगार क्षतिपूर्ती रकम वितरण


हकदारको निवेदन
मृतक र हकवालाको नागरिकताको फोटोकपी
मृतक र हकवालाको नाता प्रमाणित
मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी
विदेशबाट आएका Death Certificate, शव स्थानान्तरण पत्रको फोटोकपी
हकवाला खुलेको वडा कार्यालयको सिफारिस
विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र


३. मुआब्जा / क्षतिपुर्ति रकम वितरण


जग्गा/घरधनीको निवेदन
वडा कार्यालयको सिफारिस
नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी
कित्ता नं. खुलेको लालपूर्जाको फोटोकपी
जग्गा अधिग्रहण गरेको कार्यालयको सिफारिस


४. विपद राहत वितरण (मृतकको हकमा)


हकवालाको निवेदन
मृतक र हकवालाको नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी
मृतक र हकवालाको नाता प्रमाणित 
लांशजाच मुचुल्का / प्रहरी प्रतिवेदन
मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र
हकवाला खुलेको वडा कार्यालयको सिफारिस


५. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट प्राप्‍त जस्तापाताको रकम


निवेदन
घटना पछिको र घर निर्माण पश्‍चातको फोटो
प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का
जस्तापाता खरिद गरेको VAT बिल
वडा कार्यालयको सिफारिस


 

कोठा नं. ६

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-02-09 09:55:00

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

Powered By: ProActive Developers